Oferta

Audyty

Czym jest audyt energetyczny ?

Audyt energetyczny to systematyczna procedura umożliwiająca poznanie rozpływu energii na terenie zakładu oraz wskazanie obszarów potencjalnych oszczędności i sposobów poprawy w zakresie efektywności energetycznej. Jego celem jest określenie ilości oraz struktury zużycia energii wraz ze wskazaniem proponowanych usprawnień.

Często audyt energetyczny stanowi doskonałe narzędzie do stworzenia przyszłych planów inwestycyjnych prowadzących do systematycznych oszczędności i redukcji kosztów. Nasze audyty wykonujemy w oparciu o posiadaną wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rozwiązań technologicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować:

 • Szczegółową analizę zużycia i struktury energii w państwa zakładach
 • Zbadanie procesów technologicznych i pomocniczych
 • Audyt energetyczny budynków
 • Analizę zużycia energii w obszarach energochłonnych przedsiębiorstwa
 • Identyfikację obszarów znaczących strat wraz z propozycją usprawnień
 • Wskazanie możliwości pozyskania nowych środków na przyszłe plany inwestycyjne
 • Doradztwo w zakresie zarządzania energią

Obowiązkowy Audyt Energetyczny

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa zostały zobligowane do wykonania obowiązkowych audytów energetycznych. Przygotowane dokumenty muszą objąć 90% zużycia energii w spółce i zostać przeprowadzone w obszarach:

 • Procesów technologicznych
 • Budynków
 • Transportu

Zespół Biura Audytów Energetycznych posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze efektywności energetycznej. Posiadana wiedza i pozyskane doświadczenie pozwala nam na zaoferowanie państwu usług w zakresie audytów energetycznych. Nasze opracowania opieramy o wymogi normy PN-EN 16247. Przygotowując opracowania dostosowujemy zakres do oczekiwań klienta.

Kim jest duży przedsiębiorca ?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz informacjami przedstawionymi na stronie Urzędu Regulacji Energetyki do obowiązkowego audytu energetycznego kwalifikują się podmioty, które:

 • Średniorocznie zatrudniały więcej niż 250 osób
 • Osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych powyżej 50 milinów euro oraz suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 miliony euro

Masz wątpliwości czy Twoje przedsiębiorstwo jest duże? Skontaktuj się z nami. Nasi Doradcy Energetyczni chętnie pomogą znaleźć odpowiedź.

Audyt energeryczny budynku

Audyt energetyczny budynku jest przeprowadzany w celu oceny stanu obiektu i określeniu możliwych do osiągnięcia oszczędności dzięki przed modernizacji budynków. W audycie będzie wyliczone obecne zapotrzebowanie na energię na podstawie dokumentacji technicznej oraz pomiarów przeprowadzonych w trakcie wizji lokalnej. Następnie do obecnego stanu będzie przedstawiona propozycja modernizacji wraz z wyliczeniem potencjalnych oszczędności. Modernizacje mogą dotyczyć:

 • docieplenia elewacji zewnętrznej
 • modernizacji dachów i stropów
 • wymianę okien i drzwi
 • wymianę oświetlenia na LED
 • modernizację układu wentylacji i klimatyzacji
 • korzyści z instalacji odnawialnych źródeł ciepła
 • wymiana kotów
 • odzysk ciepła odpadowego
 • zmiana sposobu zasilania budynku

Audyty są przygotowane z wykorzystaniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w celu oceny termoizolacji obiektu oraz jego zapotrzebowania eksploatacyjnego na energię. Zasadniczym celem takiego przedsięwzięcia jest oszczędność energii elektrycznych i cieplnej. Badanie skupia się przede wszystkim na stratach instalacji wynikających z rozprowadzenia ciepła oraz chłodu na terenie budynku. Dodatkowo możemy wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, które jest niezbędnym elementem dokumentacji technicznej budynku.

Białe certyfikaty

Świadectwa efektywności energetycznej (nazywane białymi certyfikatami) są to prawa majątkowe, których celem jest zachęcenie przedsiębiorców do realizacji inwestycji mających wpływ na poprawę efektywności energetycznej.

Białe Certyfikaty wydawane są dla planowanych inwestycji przynoszących oszczędność energii finalnej wyższą niż 10 toe (tona oleju ekwiwalentnego).

Pozyskane certyfikaty można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii z pomocą Domów Maklerskich, doradzamy również przy wyborze najlepszej oferty. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

 • Analizy przedsięwzięć pod kątem kwalifikowalności do systemu efektywności energetycznej. Nasi doradcy mogą uczestniczyć w procesie wyboru rozwiązania technicznego oraz wykonawcy modernizacji, celem osiągniecia najbardziej korzystnych wyników.
 • Dokonania oceny planowanych przedsięwzięć przez Klienta jako możliwych do zgłoszenia, do Urzędu Regulacji Energetyki (dalej URE) w celu uzyskania Białych Certyfikatów w oparciu o przepisy ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Ustawa EE) oraz przepisy wykonawcze do przedmiotowej ustawy.
 • Przygotowania audytów efektywności energetycznej dla przedsięwzięć zidentyfikowanych u Zamawiającego. Zakres podejmowanych działań jest ustalany indywidualnie w zależności od typu realizowanego przedsięwzięcia. W przypadku konieczności zostaną przeprowadzone specjalistyczne pomiary.
 • Przeprowadzenia dodatkowych pomiarów instalacji, urządzeń, zużycia energii u Zamawiającego, w tym odbycie wizyty lokalnej w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdy pomiary będą konieczne.
 • Przygotowania audytów powykonawczych dla przedsięwzięć powyżej 100 toe zgodnych z wymogami ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz Urząd Regulacji Energetyki.
 • Sporządzenia kompletnej i prawidłowej dokumentacji dla przedsięwzięć Zamawiającego, do złożenia w Urzędzie Regulacji Energetyki , zarówno na etapie przygotowania pierwszego audytu jak i audytu weryfikującego w celu otrzymania Białych Certyfikatów w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz jej złożenie w URE.
 • Dokonywania uzupełnień i przygotowywanie informacji dodatkowych i odpowiedzi w czasie procedury weryfikacji złożonej dokumentacji przez URE.
 • Doradztwa przy optymalnym momencie zbycia lub umorzeniu świadectw efektywności energetycznej tak by Zamawiający osiągnął jak największe korzyści finansowe.
Norma ISO 50 001

Bardziej efektywne wykorzystanie energii pozwala na ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwach jednocześnie zmniejszając jego oddziaływanie na środowisko naturalne. ISO 50 001 to norma która pozwala na stworzenie systemu zarządzania energią niezależnie od branży oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Korzyści z prawidłowego wdrożenia Systemu Zarządzania Energią (SZE):

 • Poprawa zarządzania zużyciem energii:
  • Obniżenie kosztów operacyjnych
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
 • Poprawa poziomu świadomości energetycznej i zaangażowanie pracowników w procesie zarządzania energią,
 • Szersze spojrzenie na rozpływ energii wewnątrz przedsiębiorstwa oraz możliwości rozwoju,
 • Świadome działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
 • Spełnienie obowiązku ustawowego w zakresie audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw
 • Ciągłe doskonalenie procesów energetycznych
 • Sprawniejsze zarządzanie oraz szybsze wykrywanie nieprawidłowości
 • Obniżenie ryzyka z tytułu prowadzonej działalności
 • Przewagę konkurencyjną w zakresie lepszego wizerunku przedsiębiorstwa pracującego nad ograniczeniem zużycia energii
 • Lepsze pozycjonowanie firmy na rynku jako zrównoważony dostawca

Norma ISO 50001 bazuje na cyklu  Plan-Do-Check-Act (PDCA). Odpowiednio skonstruowany SZE pobudza organizację do ciągłego doskonalenia jej wyniku energetycznego, a usystematyzowany sposób weryfikacji pozwoli na skuteczną ocenę działań. Ciągły wzrost kosztów nośników energii powoduje, że redukcja kosztów energii staje się istotnymi zagadnieniem, o coraz większym wpływie na koszt końcowego produktu.

Usługa wsparcia w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Energią (SZE) zawiera:

 • Audyt ‘zerowy’ – ocena istniejącego systemu zarządzania energią w kontekście wymagań normy.
 • Przeszkolenie Zespołu ds. Zarządzania Energią oraz stworzenie wizji SZE
 • Realizacja przeglądu energetycznych, wyznaczenie Wskaźników Wyniku Energetycznego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz formularzy
 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji, planów oraz formularzy
 • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie wymagań Systemu Zarządzania Energią
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz przeglądu zarządzania SZE

W sierpniu 2018 roku została opublikowana norma ISO 50 001:2018, opierająca się na strukturze podstawowej HLS (High Level Structure). Okres przejściowy dla dotychczasowych posiadaczy certyfikatów wynosi trzy lata.

Najważniejsze zmiany to m.in.:

 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 • Silniejszy nacisk na przywództwo i zaangażowanie kierownictwa
 • Analiza potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
 • Zarządzanie ryzykiem i szansami
 • Zmiany związane z m.in. zakresem, przeglądem energetycznym, przeglądem zarządzania

Specjaliści Biura Audytów Energetycznych zapewnią wparcie Twojej firmie w procesie prawidłowej implementacji SZE w Waszym przedsiębiorstwie. Z naszą pomocą odpowiednio zaplanowane działania doprowadzą do stworzenia SZE, który przyniesie określony efekt i pobudzi przedsiębiorstwo do zwiększania efektywności energetycznej procesów. System nie jest po to aby organizacja dostosowywała się do niego, ale to system ma się dostosować do Waszej organizacji i wspomagać proces zarządzania energią.

Posiadanie wdrożonej i certyfikowanej normy ISO 50 001 zwalnia z obowiązku ustawowego przeprowadzania audytu energetycznego raz na 4 lata.

Dofinansowania

Obecnie podmioty mogą korzystać z wielu źródeł dofinansowań jakie funkcjonują na rynku:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW
 • Narodowe centrum badań i Rozwoju NCBiR
 • Fundusze Norweskie

Każde ze źródeł finansowania ma rozpisane kilka różnych programów priorytetowych. W ramach działań naszego zespołu zajmujemy się poszukiwaniem dofinansowań i środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje rozwojowe lub związane z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną oraz obniżaniem kosztów działania przedsiębiorstwa.

Grupy beneficjentów, z którymi współpracujemy to:

 • Mali i średni przedsiębiorcy
 • Duzi przedsiębiorcy
 • Osoby prywatne
 • Rolnicy

W ramach współpracy:

 • Zapewniamy kompleksowe doradztwo inwestycji
 • Wybierzemy odpowiedni program dla Ciebie
 • Przeprowadzimy niezbędne audyty energetyczne
 • Stworzymy studium wykonalności
 • Wypełnimy odpowiednie wnioski
 • Rozliczymy projekt
 • Wspólnie przejdziemy kontrole

Skontaktuj się z nami by szczegółowo omówić zakres oferty.